Co se stalo v Litmanové

Vytvořeno 12.06.2011 11:02:02 | Poslední změna 08.08.2011 13:38:39
Tehdy dvanáctiletá Iveta Kočárniková, třináctiletá Katka Česelková a devítiletý Mikuláš Česelka zažily podivné věci když si hrály na hoře Zvir. Asi kolem šesté hodiny v podvečer zaslechly praskání větví z místa kde před tím dělaly oheň. Děti se šly skovat do nedalekého seníku, ale zvuky neustávaly ba naopak sílily a vypadalo to jako by někdo kolem chatky chodil. Po čase se ozvalo silné bouchání jako by někdo spustil velké klády dřeva, děti se začaly bát a byli vyděšené. Ivetka dále vypráví "začala jsem mít pocit… modlit se, Mária, Matka naša, skryj nás pod svoj plášť. " Před tím jak uvedli děti tuhle modlitbu neznali ba dokonce nebyli nijak věřící a do kostela nijak zvlášť nechodili. Když v tom se objevila v místnosti záře nejprve dětmi považovaná za záři slunce když se záře ustálila objevila se v ní podle dětí Panna Marie a sedla si na lavičku. Děti zprvu byly překvapené, ale nakonec vyběhli ze seníku a utíkali domů. Doma se to dověděli rodiče a nijak z toho nebyli nadšeni jelikož oblast Slovenských vesnic je silně katolicky založena a tyhle události byly brány za rouhání a děti byli i trestány. Jenže maminka Katky měla údajně sen ve kterém viděla nejsvětější pannu. Ta ji ve snu řekla "o ničem nepochybuj, jen věř". Sám o tom snu pochybuji, ale je možné, že se klidně mohlo stát, že se sen dostavil až o něco později a v důsledku pozdějších událostí. Ještě se vrátíme k událostem v seníku kdy Ivetka pro dokument který byl o těchto událostech točen uvedla, že strčila do Katky jestli vidí to co ona a ta ji dala za pravdu. Koncem srpna ji opět viděli Pannu Marii jen Mikuláš už ji neviděl a viděli ji jen děvčata i když byla vidět málo jakoby v mlze. Další zjevení  bylo 30. září. Ivetka prosila o zdraví své matky a bylo ji sděleno: neboj se tvou maminku vyléčí tvoje slzy a Katce vzkázala, aby šla ke zpovědi. Dále byli pozvány Pannou Marií na další  zjevení a ač byli přítomní další lidé Pannu Marii viděli jen obě dívky. Celý přehled uvádím zde:

30.září - Ivetka prosila Pannu Marii o zdraví svojí matky. Maria odpověděla: „Neboj se, tvoji mámu vyléčí tvoje slzy."

1.října - Přišlo asi 20 lidí. Ivetka se ptala na jednu nemocnou. Maria řekla: „Každá nemoc je následek nějakého hříchu. Její rodiče se zajímali více o hmotu..."

2.října - Přišlo asi 20 děvčat. Královna nebe řekla, že celý říjen ji neuvidí, protože se bude modlit za obrácení hříšníků. Ivetka se ptala na jednoho hluchoněmého chlapce. Panna Maria řekla, že jeho otec uhodil svou matku a to je, jakoby napolo udeřil i svoji duchovní Matku. A že tato vina za tento hřích se mu neodpustí.
Po skončení růžence se děvčata vypravila zpět domů, ale bála se jít přes les. Nejednou Ivetka překvapena řekla, že vidí Pannu Marii u lesa. Začaly opakovat modlitbu „Maria, matko naše, skryj nás pod svůj plášť." Po devátém opakování Maria roztáhla svůj plášť a sledovala děvčata cestou domů až ke kříži u cesty.

1. listopadu - bylo na zjevení asi 40 lidí. Maria byla smutná, protože Katka jí nezasvětila říjen. Pak prosila, aby často chodili na Zvir.

4.listopadu - Na hoře již bylo mnoho lidí. Maria si přála na místě mši sv. a vysvětlila, že když ji vidí slabě (jakoby v mlze), je to proto, že mají srdce poskvrněné hříchem. Potom dětem přikázala, aby se obrátily k lidem. Děti uviděly, že všichni lidé mají špinavé tváře (taktéž důsledkem hříchu).

11.listopadu - Maria si přála, aby při přijímání poselství byli v místnosti jen kněží a vizionářky. V ten den dala toto poselství:
„Nemôžem sa pozerať na hriechy Slovenska. Moje deti majú príliš veľa všetkého, a preto si nectia môjho Syna, ani mňa. Môj Syn zošle na Slovensko pohromu. Ale ak sa ľudia obrátia a začnú sa vrúcne modliť, bude sa pohroma odďaľovať".
„Panna Maria byla smutná a přála si, abychom toto poselství šířili po celém Slovensku a aby se celé Slovensko chodilo na toto místo modlit.

Dále pokračovala nepravidelná setkání které si údajná Panna Marie naplánovala až do 6. srpna.

6.srpna - Poslední zjevení Panny Marie v Litmanové na hoře Zvir. Maria mimo jiné vzkázala: „Pre túto dobu potrebujete obrátenie! Prosím, prosím! …potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití... Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti. Úplne slobodní pre Boha."
Ivetka řekla: „Toto zjavenie bolo pre mňa veľmi zvláštne, pretože Panna Mária povedala: 'Dotkni sa nohy, ktorá rozšliapne hada.' Tak som Ju poslúchla."(a políbila Panně Marii nohu) Neposkvrněná Čistota přitom byla velmi smutná.


Obě dívky byli podrobeny lékařským testům prováděným MUDr. Ladislavem Kvasničkou a tyto testy prokázaly, že jsou obě vizionářky duševně zdravé. Z hlediska typu zjevení je možné že jsou schopny za určitých podmínek vnímat nadpřirozeno. Tento typ zjevení se může vyznačovat schopností vnímání myšlenek a obrazových vjemů od lidí. Ono samo o sobě je provázeno zjevení divnými úkazy jako jsou velký hluk divný pocit strachu a lomození. Nevím zda je pro příchod nadpřirozené bytosti potřeba těchto průvodních jevů a proč na tak odlehlých místech, nebylo by lepší se zjevit na nádvoří ve Vatikánu. Nedaleko Litmanové je také místo kde se odehrálo velmi podivné zjevení a to je Turzovka. Tehdy lesník Matůš Lašut 1. června 1958 na hoře Okrůhlá při motlitbě před obrazem Panny Marie zaznamenal krátký záblesk " zase ten záblesk nebo světlo" podíval se tím směrem a uviděl asi dva metry nad zemí  jak uvádí, sochu Panny Marie Lurdské. Byla vysoká dva metry a oblečena do bílého roucha. Potom jsem uviděl obraz zeměkoule, nebo plošně znázorněnou plošnou mapu světu, když jsem chtěl něco vědět zjevila se vysvětlení ve formě filmových titulků, kdy bylo vidět až sedm obrazů. Pan Lašut nebyl nějak zbožný muž stejně jako v předešlém případě. Musím zde sdělit že církev těmto zázrakům není moc nakloněna a ti co přišli do kontaktu s tímto fenoménem byli často perzekuováni. Často duchovní žádali důkaz a také často ho dostaly. Z druhé strany jen ve 20. století bylo hlášeno několik set těchto pozorování včetně plačících madon a obrazů, není se co divit že je církev opatrná. Každá vyspělá technologie nám může připadat jako magie nebo nadpřirozeno. S lékařského hlediska je to takové šalamounské, viděné jevy můžou ale také nemusí být psychickou nemocí. Je  tu ještě něco co vyvrací že Mariánská zjevení jsou psychickou poruchou a to jsou vytrysklé prameny na místech kde výskyt vody je sám o sobě zázrak a to  na různých místech světa. Že voda je v některých případech léčívá je nesporný fakt a z mého dlouhodobého výzkumu tohoto fenoménu i lékařsky ověřena, bohužel v mnoha očích lidí způsobuje úsměv až výsměch. Já to připisuji neinformovanosti a z církevní strany vlažný přístup, čemu nechápeme je lepší se vysmát a lidi putující na tato místa považovat za blouznivce. Sami děti z Litmanové se těžko vyrovnávaly z tímto jevem a pro ně samotné bylo nepříjemné když docházely na místo kde mělo k těmto jevům dojít. Dále jsou tu zprávy které tyto zjevení předávají a ne všechny jsou veřejnosti sděleny, ví snad církev něco co je nám ostatním skryto nebo je to projev mimozemské entity či entity mimodimenzionální a nebo snad opravdový zázrak co děsí církev. Tahle místa mají v sobě obrovské charisma a při po bytu na tomto místě je cítit jakási pokora a pocit blaženosti. Sám jsem vodu z Turzovky pil a že se nekazí několik měsíců mohu potvrdit. Litmanová a případy z hory Zvir se zatím teologicky zkoumá a zatím nebyly zjištěni rozpory s církevním učením. Zatím je místo uznáno jako modlitební a po potvrzení pravosti zjevení by mohlo být vyhlášeno jako poutní místo. Při zjeveních které potom pokračovaly Pannu Marii viděla pouze sama Ivetka Korčáková, Obě dívky se vdali a mají děti. Jak je tyhle události ovlivnily a jak se s nimi vypořádají je jen na nich, myslím že to je na celý život.

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/