Vytvořeno 04.12.2011 11:37:03 | Poslední změna 01.11.2019 21:13:40


Projekt KerberosPočátek

Projekt Kerberos vznikl roku 2011 jako reakce na prvotní získané delikátní informace týkající se existence velice rozsáhlého (potencionálně až globálního) podzemního systému umělého charakteru. Tím nejsou myšlena soudobá vládní podzemní zařízení, přírodní podpovrchové jeskynní systémy, ani těžební díla "současné" lidské "civilizace". Jedná se o systém prostorných tavených tunelů a dutin tvaru dómu mnohdy gigantických rozměrů. Tyto prostory se vyskytují průměrně v hloubce pod 800m a při jejich budování byla využita technologie která zdaleka přesahuje dnešní prostředky. Tato díla jsou mnohdy velice stará – při dataci se jejich vznik pohybuje do dob kdy člověk na světě oficiálně "neexistoval". Současné pojetí historie lidstva je ovšem spíše jen sprostým vnuceným bludem. 
V podzemních systémech tohoto druhu lze dodnes spatřit ruiny rozsáhlých fantastkních měst velice vyspělého charakteru. Technologické artefakty, stroje a objekty které jsou pro nás v této době stále vzdálené sci-fi... 
V hlubinách země při pohledu na tyto monumenty by měl současný člověk padnout na kolena do tisíciletého prachu a s pokorou žasnout nad prapředky jimž je současné lidstvo pouze mrzkým stínem a nesvedenou napodobeninou... Dávno před současným lidstvem kráčely po zemi rasy bytostí duševně a technologicky převyšující dnešního člověka tak, že se vedle něj jeví jako polobohové...
Už v ranných stádiích existence Sluneční soustavy lze zaznamenat rozsáhlou činnost neznámé supercivilizace která zde dle všeho prováděla rozsáhlou těžbu a teraforming. Jejich původ a podstata je však neznámá.

Naše země za více jak 4 miliardy let zplodila (nebo přijala) nejméně 3 extrémně vyspělé rasy – jednu lidskou jejíž kořeny přinejmenším sahají do éry přelomu druhohor a třetihor. Stopy těchto nadlidí lze stále vidět v bádáních Třetí říše a legendách starodávných národů. Poté zřejmě starší plazí rasu a potencionálně nejstarší cizorodou, ale neméně pozoruhodnou rasu jejíž prvotní evoluce vycházela z insektoidního druhu. Současná badatelská scéna o těchto rasách bláhově žvaní jako o "vetřelcích a mimozemšťanech", ale nikdo si neuvědomuje, že právě oni jsou možná na tomto světě oprávněně déle doma než současní "lidé"...
Tato planeta pravděpodobně vždy patřila a patří právě jim.
V rámci sluneční soustavy je dále třeba počítat s faktem, že Země byla v dávných časech jednou ze tří obyvatelných planet. 

 


"Pradávné války bohů"

 

Dnes lze stále v legendách napříč světem najít mnoho vyprávění o prastarých superválkách na zemi a na nebi, o bytostech nepředstavitelné moci, létajících strojích a městech plujících nad oblaky...

Dnes je pro nás představa globální jaderné války cosi apokalyptického, ale planeta ji v podstatě zažila už několikrát. O co hůř – ve sluneční soustavě proběhly boje vedle nichž by se jevila současná jaderná válka jako bitka dvou dětí na pískovišti...

V těchto válkách bylo více planet trvale poškozeno (zejména Mars kterému nepředstavitelná exploze rozmetala většinu atmosféry a zanechala v povrchu jizvu v podobě prasklé kůry která se táhne přes polovinu planety). Další svět byl zničen kompletně a zůstal po něm pouze pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Napříč sluneční soustavou dosud krouží mnoho prastarých vraků, na površích planet a měsíců v prachu leží nesčetné ruiny a kosti mnoha ras.

Miliardy životů a úžasných výtvorů bylo proměněno v popel.

Poslední velká válka byla vedena mezi aliancí místních civilizací a okupanty – prastarou a velice mocnou rasou která je v historii známa jako "Jahveho rasa" nebo "Baalova armáda". Jahve, Baal tedy Jah-Bal-On je pouze různé označení pro totožnou mocnost jejímž dalším pojmenováním je Satan. Tato entita není bůh i když se za něj vydává, ale velice prastará zdegenerovaná civilizace evolučně na předposledním stupni vývoje možnosti existence v hmotném vesmíru. Jde o rozhraní života na bázi energie přecházející do formované plazmy pro přímou interakci ve hmotě.

V čem tkví jejich degenerace? Pokud život dosáhne jisté velice vysoké úrovně, přechází do evoluční fáze v níž je nutnost permanentního hrubohmotného těla pro čas inkarnací nahrazována přechodem v tuto plazmu / energii. V této fázi mají existence dvě možné cesty směru dalšího vývoje – hlubší integraci do užšího stromu množiny vědomí přímo podřízených prvotnímu tvůrci – tedy splynutí s reálným bohem. Nebo druhou možnost – odtržení od nižších zákonů božího stvoření což zaručuje skoro absolutní suverenitu a "svobodu" (potenciální nesmrtelnost) ovšem na úkor "odstřižení" od "esence života" – vyzařování kterým Tvůrce sytí všechny úrovně stvoření. Tato esence je prakticky "palivem" potřebným pro existenci reálných duší a jejich funkci v rámci úrovní.

Extrémně mocní, potenciálně takřka osvobození od mnoha základních zákonitostí a mimo násilné ukončení existence nesmrtelní... Odkázaní však do role absolutních parazitů, kteří pro své vlastní udržení musí krást esenci z nižších druhů které jsou stále připojeny ke zdroji a hlavně s absolutním zakořeněným strachem, že jejich případná násilná smrt je vždy absolutním koncem každého jedince. Totální duchovní smrt a rozklad vědomí...

"Žijeme jen jednou" toto hloupé přísloví má v jejich pojetí poněkud trpkou příchuť.

Problémem je také fakt, že tyto bytosti z nichž mnoho jedinců "co mají štěstí" žijí "v kuse" snad už statisíce let nepřirozeným způsobem degenerují ve svojich hodnotách a mentalitě.

Stávají se ztělesněním perverze, deviace, nenávisti a strachu.

Když jsem měl možnost studovat staré strojopisy řádu, překvapilo mě, kolik faktů o těchto tvorech je v zákulisí známo. Někdy o nich možná zveřejníme širší pojednání, protože informace o nich jako "hlavě nepřítele" považuji za klíčové. Musím tu ještě zmínit, že tato rasa je tvořena jedinci pouze mužského pohlaví (?!) Ano, zní to zcela šíleně, ale pokud probíhá vývoj touto nepřirozenou deviantní cestou – je tato homogenizace kdysi na nižších stupních evoluce zajisté zdravě dvoupohlavního druhu zřejmá. (Zde je třeba také podotknout proč je v rámci současných mocenských systémů NWO prosazována posvátná homesexualita a s tím spojená zvěrstva. Slouhové se snaží takto přiblížit svojim falešným "bohům"..).

Těžká deviace a zvrácenost onoho druhu je zřejmá i při samotném pohledu na tělesné formy které na sebe berou, když přecházejí do hmotného světa z důvodu přímé interakce. Jedná se povětšinou o morbidní kreatury tvořené velkým počtem různých těl mnohdy zvířecího charakteru, s větším počtem různých končetin, často i hlav a očí.

Preferované jsou především prvky připomínající skot – rohy, nohy s kopyty, hlavy tvaru býka nebo kozla... Ale i křídla a jiné teatrální prvky.

Samotní jedinci se boje neúčastní, pouze řídí nesčetné armády tvořené z bytostí podmaněných na mnoha světech. Při útoku na Sluneční soustavu však tvořila páteř armády skupina vyhnanců známých jako "spojenectví Trigardů" poražených v lokálním konfliktu zhruba před 24 000 lety...
Kdysi poražení a vypuzení vyvrhelové se po tisících let vrátili "domů" v doprovodu svého strašlivého prastarého pána jako jeho odhodlaná družina. 

 

Exodus

 

Válka měla trvat celé věky, armáda otroků Jahve pronikala do soustavy zvenčí a byla vždy odrážena. Při každé další vlně se jí však povedlo zatnout drápy hlouběji a hlouběji ke středu sluneční soustavy. V nejkritičtějších fázích došlo k obsazení měsíců plynných obrů, poté Marsu a ve finále vše vyvrcholilo bitvou o měsíc a Zemi která se stala poslední pevností.

Tou dobou byl již vytvořen globální podzemní systém měst a základen kam bylo staženo přeživší obyvatelstvo z řad aliance a zlomků přeživších cizích ras pro které nebyla možnost úniku. Původ ohromných podzemních systémů sahal už do dob před válkou - pro civilizace bylo běžné a nezbytné těžit velice vzácné kovy a prvky (z nichž podstatnou část dosud věda oficiálně nezná nebo neuznává) - jedná se převážně o těžké prvky nacházející se hluboko v zemské kůře kde jsou dosud mimo dosah a povědomí současného lidstva.
Ohromná a velice rozsáhlá důlní díla se za velké války stala poslední možnou záchranou.
Při finálních bombardováních byl povrch Země prakticky zlikvidován zejména následkem tsunami nepředstavitelných rozměrů které se prohnaly napříč kontinenty. Tato vyvolaná katastrofa smetla většinu povrchu a na mnoha místech přikryla pozemská města pod hory bahna a suti. Po znovuustálení zemětřesení a vod byl povrch světa k nepoznání.

Ve finále nastala patová situace. Jahveho armáda obsadila povrch a měla možnost za cenu velkých ztrát započít obléhání podzemí - Agarthy. Tam ale bylo soustředěno stále dost zbraní a síly schopných v případě nutnosti raději stonásobně rozmetat celou planetu na prach i s podstatou částí zdevastované sluneční soustavy.

Všechny strany vyčerpané nekonečným krveprolitím a ztrátou miliard životů nakonec dospěli k dohodě.

Zbytky původních civilizací zůstanou ve vyhnanství uvnitř zemské kůry a povrch země jakož i dalších těles soustavy se stane kolonií Jahve.

A tak se stalo. Měsíc, Mars, Venuše a měsíce plynných obrů od těch dob slouží jako těžební kolonie úrovně gulagů.

Samotná planeta zem (respektive pouze její povrch) se stal obří "farmou" na které byl masově rozšířen geneticky modifikovaný druh původních lidí jako ideální chovná zvěř a zdroj životní esence pro zrůdy Jahve.

Zem zůstala v oněch dnech jediným tělesem které bylo schopné tuto morbidní farmu nést. Kdysi překrásný a životem kypící Mars byl společně s dalšími tělesy v troskách.

 

Plenitelé a strážci

 

Současná lidská pseudocivilizace se o existenci podzemní říše dozvěděla především za druhé světové války. Zde v Čr došlo k prozkoumání a adaptaci jisté pasáže prostor kupodivu již za první republiky... Většina barbarských režimů projevila obrovské snahy okamžitě začít hlubinné systémy obsazovat a drancovat v nich nepřeberné poklady a supertechnologie – zejména cokoliv použitelné ve válkách k vraždění a zabíjení...

Na území Československa došlo v šedesátých letech k několika výpravám mapujících desítky kilometrů obřích tunelů a dutin pod záštitou tehdejší StB. Sovětský svaz tak začal nejen na našem území "sklízet zázraky" podobně jako před tím zvláštní jednotky Třetí říše pro níž však bylo již příliš pozdě...

Po prvotních fázích vniknutí byl dokonce stanoven plán do obřích tunelů položit koleje pro primitivní pozemské vlaky a celé systémy zabrat k vojenským účelům. Tehdejším velmocím studené války bylo jasné, že ten kdo ovládne globální podzemní systémy vyhraje třetí světovou válku...

Jenže rozmach barbarů povrchu byl tehdy rázně zastaven...

S hrůzou se zjistilo, že hlubší patra systémů jsou stále obydlené a Prapředci nechtějí řádění krvelačných barbarů na vlastním zápraží nadále tolerovat...

V USA tehdy došlo dokonce i na pokus přímo napadnout a obsadit jedno z podzemních měst Prapředků, přičemž v nerovném boji zemřelo mnoho útočících "lidských" agresorů.

Po neúspěchu se zrůdná sionistická diktatura která dosud povrchu vládne uchýlila k pokusům jaderných útoků na hlubinná města pod USA v rámci údajných "podzemních jaderných experimentů". Od těch dob vstoupilo barbarské lidstvo povrchu do studené války s Prapředky a ta trvá doposud...

Aby nebylo problémů dost, tak sionistické zrůdy které jsou přímým prostředníkem Jahve kteří ze zákulisí vyživují tento konflikt a poskytují armádám sionistických otroků technologie schopné na bojišti moci Prapředků částečně konkurovat. Mnohé hlubinné systémy pod USA jsou nyní pravděpodobně již roky vyvražděny, obsazeny sionisty a negativní armádou otroků Jahve.

Celé toto dění směřuje k nevyhnutelné apokalypse která hrozí devastací celé planety, totálním vyhubením barbarského lidstva povrchu, velkým oslabením ras pradávných civilizací v podzemí a konečným triumfem záporné velmoci Jahve, která se poté jako mrchožrout vrhne na zmrzačený svět, aby jej vydrancovala dokud z něj nezbude jen obří hrob obíhající kolem slunce jako morbidní památka lidské destruktivní deviace...
Poté odtáhnou zase někam jinam a na novém dobitém území založí znovu "velkochov" zmrzačených lidí jako zdroj potravy.
Kdysi byl ale pro svět stanoven ušlechtilejší plán. Od dob starověku byl v lidstvu povrchu pěstován tajný řád lidí pracujících pro Prapředky jako odboj. S mocí a technologií darovanou plnil vůli Prapředků a pomalu posouval vývoj barbarů na zemi k obrazu rozumné a kultivované kultury...

Tím byla lidem projevena obrovská milost a dán neskutečný dar.

Rasy původních vládců světa v podzemí schopné kdykoliv pozemské lidstvo smést jako neužitečný plevel se znovu a znovu zřekli invaze na povrch který jim náleží v naději, že z lidí vyroste civilizace která zasluhuje nároky na spolužití na této zemi. Řád služebníků Prapředků byl ve středověku znám jako prvotní forma pravých Rosenkruciánů, v Asii "Zelený drak". Na území Čech a Moravy v novověku působil jako "Bratrstvo hvězdného kříže". Své doby přinesl světu největší objevy a pokroky civilizace v oblastech vědy a umírněné filosofie. Jako zástupce lze jmenovat osobnosti jako byl Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Francis Bacon, Jules Verne a v Čr zejména Jan Amos Komenský...

Po staletí pronásledovaní církví, nenávidění a lovení okoušeli tito nositelé světla poznání jak trpká je role dobra na zemi. Jakoby si lidstvo libovalo ve vlastním utrpení a malomyslnosti...

Ctihodná tajná organizace služebníků Prapředků století za stoletím chřadla a nakonec takřka podlehla v éře rozmachu sionistických zrůd a jejich zednářských lóží které obepnuly svět jako rakovina. Tehdy bylo mnoho bratří zlomeno a rozhodlo se vyměnit své čestné poslání za povrchní mocenství a majetky přislíbené v řadách zvrácených sionistů. Duše světa by v těch letech ronila slzy nad velkou zradou a duchovním pádem mnoha strážců... 

Kladná vůle Prapředků se od těch dob na povrchu vytrácela a lidstvo pozvolna degradovalo z krátké doby rozkvětu znovu do éry bídy, útlaku a válek. Negativní moc záporných bytostí Jahve rostla a moc podzemí nad povrchem naopak upadala. (Nehledejte souvislost pojmu "nositel světla poznání" s luciferem a satanem - je to častá hříčka a obecně šířený blud. Lucifer byl zván "světlonošem" do dob než padnul a obrátil se proti Bohu. V pojmu původních rosenkruciánů a Prapředků je "světlo poznání" pojmem který zahání temnotu a přináší život - to co měl Lucifer plnit a v čem selhal.  Nyní je naopak šiřitelem temnoty a smrti. Božské světlo poznání mění za nevědomí které je základem duševního otroctví).

---------------------------------------------------------------
NA OBSAHU SE PRACUJE - další informace uvolníme v roce 2019
---------------------------------------------------------------